Przejdź do treści

Alfa

DZIŚ SKLEPY SĄ OTWARTE 10.00 - 21.00

WEJDŹ Z NAMI DO ŚWIATA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I WYGRAJ VOUCHER NA ZAKUPY O WARTOŚCI 500 ZŁ!

In­try­gu­je Cię roz­wój i po­stęp sztucz­nej in­te­li­gen­cji? Je­steś cie­ka­wy, wi­zji świa­ta, pro­ce­su za­ku­po­we­go czy cen­trum han­dlo­we­go w (nie)od­le­głej przy­szło­ści? Ch­ciał­byś mieć wpływ na wy­gląd i roz­wój ga­le­rii han­dlo­wej, któ­ra jest nie tyl­ko no­wo­cze­sna, ale za­pro­je­ko­wa­na w du­chu eko­lo­gii?

21.06 puść wo­dzę fan­ta­zji i zamień swo­ją wi­zję cen­trum han­dlo­we­go przy­szło­ści w praw­dzi­wy obraz. Wy­star­czy Two­ja wyobraźnia, a my dzię­ki tech­no­lo­gii sztucz­nej in­te­li­gen­cji, zaj­mie­my się resz­tą.

Wejdź z na­mi w tę grę i roz­wiń skrzy­dła kre­atyw­no­ści pro­jek­tu­jąc z na­mi cen­trum han­dlo­we przy­szło­ści.

Konkurs dostępny na naszym Facebooku: https://www.facebook.com/galerianowyrynek

Na naj­bar­dziej kre­atyw­nych wi­zjo­ne­rów cze­ka­ją war­to­ścio­we na­gro­dy, m.in. kar­ta o war­to­ści 500 zł na zakupy w centrum!

Regulamin konkursu dostępny tutaj: KLIK

Przeczytaj też

Wszystkie aktualności